Polski notariusz i pomoc w uzyskaniu apostille 727-538-4171

Apostille, Notary, Polish, Polski, Notariusz, Pełnomocnictwo, Power of Attorney, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka

POLSKI ADWOKAT I NOTARIUSZ STANU FLORYDA, AGNIESZKA PIASECKA, ESQ

Adwokat Agnieszka Piasecka jest polskojęzycznym prawnikiem na Florydzie i może Ci pomóc w przygotowaniu dokumentów prawnych w języku polskim lub tłumaczeniu amerykańskich dokumentów prawnych na język polski. Agnieszka Piasecka oferuje dla swoich klientów także usługi notarialne osobiście lub online (przez internet) oraz może pomóc w uzyskaniu klauzuli/certyfikatu apostille do Polski.

727-538-4171 lub 813-786-3911

Apostille Pytania i Odpowiedzi

Muszę sprzedać mój dom w Polsce, ale nie mogę tam polecieć osobiście. Czy mogę upoważnić mojego brata, który mieszka w Polsce, aby przeprowadził sprzedaż i podpisał za mnie stosowne dokumenty przed notariuszem w Polsce? Czy mogę to załatwić na Florydzie i do kogo powinienem się zwrócić?

Tak, może Pan udzielić na Florydzie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości w Polsce lub do jakichkolwiek innych czynności prawnych w Polsce. Pełnomocnictwo takie można sporządzić od razu w języku polskim przed tutejszym notariuszem na Florydzie bez konieczności powrotu do kraju. Zalecam zawarcie w tym pełnomocnictwie szczegółowych konkretnych informacji, których zwykle wymagają polscy notariusze przy transakcji sprzedaży nieruchomości. W celu ustalenia, jakie informacje powinny być wyszczególnione w polskim pełnomocnictwie zalecam skonsultować się z adwokatem znającym prawo polskie. Moja kancelaria może pomóc w przygotowaniu takiego pełnomocnictwa. Natomiast forma pełnomocnictwa powinna być zgodna z formą wymaganą do pełnomocnictwa na Florydzie. Jeżeli pełnomocnictwo ma być użyte na terenie Polski do sprzedaży nieruchomości, będzie Pan dodatkowo potrzebował do tego pełnomocnictwa klauzulę apostille, uwiarygodniającą uprawnienia notariusza. O wydanie klauzuli/certyfikatu apostille występuje się w stanie, w którym notaryzowane zostało pełnomocnictwo. Certyfikat apostille do notaryzowanego dokumentu wydawany jest bowiem przez organ stanowy w danym stanie. Na Florydzie organem wydającym klauzulę apostille jest Departament Stanu. Apostille to międzynarodowa klauzula używana powszechnie w krajach będących stronami Konwencji Haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Celem tej klauzuli jest uwiarygodnienie podpisów urzędowych lub notarialnych i potwierdzenie autentyczności dokumentów urzędowych. Ta klauzula wygląda różnie w poszczególnych krajach i stanach. Stan Florydy wydaje ją na osobnej stronie w formie certyfikatu, na specjalnym papierze zabezpieczonym przed kopiowaniem. Dokument opatrzony certyfikatem apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa bez konieczności dodatkowej legalizacji. Uzyskanie certyfikatu apostille drogą pocztową na Florydzie trwa obecnie około 5 tygodni, pomimo że przed pandemią można było go uzyskać w ciągu 10 dni. Nie ma możliwości uzyskania tego dokumentu drogą pocztową w trybie przyspieszonym, należy zatem uzbroić się w cierpliwość. Jedyna możliwość szybszego załatwienia sprawy to zgłoszenie się po ten certyfikat osobiście w Tallahassee. Wówczas można go uzyskać w tym samym dniu. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony certyfikatem apostille, należy wysłać do Polski najlepiej pocztą kurierską lub zwykłą pocztą z numerem umożliwiającym śledzenie przesyłki. Poprawnie sporządzone i notaryzowane pełnomocnictwo opatrzone klauzulą apostille pozwoli Panu uniknąć konieczności podróży do Polski. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie, zapraszam również do wysłuchania podcastów dostępnych na stronie www.PiaseckaLaw.com.

Co to jest apostille i gdzie mogę to jak najszybciej załatwić? Moja znajoma była niedawno u pewnej notariusz w St. Petersburg, FL, która w tym samym dniu poświadczyła jej kopię paszportu i dopięła do tego certyfikat apostille. Nie rozumiem zatem dlaczego adwokat powiedział mi, że certyfikat apostille dla dokumentów notaryzowanych na Florydzie może wystawić tylko Departament Stanu i załatwienie tego trwa kilka tygodni. Ta notariusz miała podobno cały folder z gotowymi certyfikatami apostille, które dopina do dokumentów od ręki.

Apostille to międzynarodowa klauzula używana powszechnie w krajach będących stronami Konwencji Haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Celem tej klauzuli jest uwiarygodnienie podpisów urzędowych lub notarialnych i potwierdzenie autentyczności dokumentów urzędowych. Ta klauzula wygląda różnie w poszczególnych krajach i stanach. Stan Florydy wydaje ją na osobnej stronie w formie certyfikatu, na specjalnym papierze zabezpieczonym przed kopiowaniem. Dokument opatrzony certyfikatem apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa bez konieczności dodatkowej legalizacji. Każdy certyfikat apostille ma datę wydania oraz unikatowy numer seryjny wydrukowany na czerwono na odwrocie dokumentu i dopięty jest przez Departament Stanu na trwałe do dokumentu. Odpięcie klauzuli apostille od dokumentu, do którego została wydana lub jej kopiowanie jest nielegalne i powoduje jej unieważnienie. Certyfikat apostille do dokumentów notarialnych sporządzonych na Florydzie (w tym do potwierdzonych notarialnie kopii dokumentów) może wydać wyłącznie Stan Florydy. Notariusz może jedynie pomóc w załatwieniu tego dokumentu, nie może natomiast go wygenerować „od ręki”. Uzyskanie certyfikatu drogą pocztową trwa obecnie około miesiąca, a przed pandemią można było go uzyskać w ciągu 10 dni. Nie ma możliwości uzyskania tego dokumentu w trybie przyspieszonym, jeżeli występuje się o niego drogą listowną. Jedyna możliwość szybszego załatwienia sprawy to wystąpienie o ten certyfikat osobiście w Tallahassee. Wówczas można uzyskać ten dokument w tym samym dniu. Certyfikat apostille wystawiany jest zawsze po notarialnym poświadczeniu dokumentu, nigdy przed. Pani Notariusz, która miała w biurze gotowe luźne certyfikaty apostille wydrukowane przed poświadczeniem przez nią dokumentu działała zatem nielegalnie. Certyfikaty te były prawdopodobnie sfałszowane lub były to oryginały odpięte od innych dokumentów, które powstały wcześniej. Zalecam ostrożność przy korzystaniu z usług tej notariusz oraz innych osób, które „wystawiają” klauzulę apostille od ręki, gdyż niesie to ryzyko odpowiedzialności karnej za fałszowanie dokumentów oraz w najlepszym przypadku odrzucenie dokumentu przez organ, do którego jest on skierowany. Klauzulę apostille można zweryfikować porównując datę na certyfikacie apostille z datą poświadczenia dokumentu. Oprócz zweryfikowania daty można również sprawdzić, czy widoczne są ślady odpięcia oryginalnych zszywek w lewym górnym rogu na klauzuli apostille. Certyfikat ten wydawany jest na specjalnym kolorowym papierze opatrzonym znakami wodnymi, po skopiowaniu którego pokazuje się na nim napis „void”. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie, zapraszam również do wysłuchania podcastów dostępnych na stronie www.PiaseckaLaw.com.

Otrzymałam pismo z polskiego sądu rejonowego, informujące mnie, że zostałam powołana do dziedziczenia po zmarłym w Polsce bracie. Jednocześnie dowiedziałam się od rodziny w Polsce, że brat pozostawił po sobie same długi i z tego powodu wszyscy członkowie rodziny mieszkający w Polsce już odrzucili spadek po nim, co spowodowało, że spadek spadł na mnie, jako następną spadkobierczynię w kolejce do dziedziczenia. Rodzina radzi mi, abym też ten spadek odrzuciła. Co powinnam zrobić i czy powinnam się martwić?

Generalnie, po otrzymaniu takiego zawiadomienia z sądu, ma Pani sześć miesięcy od daty doręczenia pisma, czyli od momentu otrzymania wiadomości o powołaniu do dziedziczenia na to, aby ten spadek odrzucić, aby uniknąć odpowiedzialności za długi zmarłego. Według polskiego Kodeksu Cywilnego, Art. 1012 – 1018, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci bądź o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciu miesięcy od daty uzyskania wiedzy o tytule powołania w przypadku osoby, która zmarła po 18 października 2015 roku jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku dziedziczenia po osobach, które zmarły przed 18 października 2015 roku, przyjęcie spadku następuje wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem bądź przed notariuszem. Jeżeli nie będzie Pani mogła takiego oświadczenia złożyć w Polsce, może Pani podpisać dokument w Stanach Zjednoczonych przed tutejszym notariuszem lub przed konsulem w polskiej ambasadzie lub konsulacie. Do oświadczenia złożonego przed notariuszem amerykańskim należy następnie uzyskać klauzulę apostille, aby można było ten dokument przedstawić w Polsce. Dokument opatrzony klauzulą apostille składa się następnie w sądzie, w którym toczy się postępowanie spadkowe. W oświadczeniu o odrzuceniu spadku należy podać między innymi sygnaturę akt postępowania spadkowego oraz należy dołączyć kopię aktu zgonu zmarłego, jeżeli jest Pani w jego posiadaniu. Po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, spadek przechodzi na dalszych spadkobierców powołanych do dziedziczenia w kolejności ustawowej lub testamencie. Dotyczy to także dzieci osoby odrzucającej spadek, które również powinny odrzucić spadek, jeżeli pragną uniknąć odpowiedzialności za długi. Aby odrzucić spadek w imieniu dziecka lub osoby pełnoletniej nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda sądu rodzinnego. W przypadku braku złożenia takiego oświadczenia, osoby takie przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Należy również pamiętać, że fakt przyjęcia spadku należy zgłosić do urzędu podatkowego. Niektórzy spadkobiercy wchodzący w skład najbliższej rodziny zmarłego są zwolnieni z obowiązku podatkowego, ale tylko wtedy, jeżeli złożą w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o przyjęciu spadku odpowiednią deklarację podatkową. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie, zapraszam również do wysłuchania podcastów dostępnych na stronie www.PiaseckaLaw.com.

Otrzymałem wiadomość od rodziny w Polsce o śmierci wujka i możliwości powołania mnie do dziedziczenia spadku po nim.  Wujek ponoć pozostawił po sobie sporo długów i z tego powodu wszyscy członkowie rodziny mieszkający w Polsce już odrzucili spadek, co spowodowało, że spadek ten spadł na mnie jako następnego najbliższego krewnego w kolejności do dziedziczenia. Rodzina radzi mi, abym też zrzekł się tego spadku, żeby uniknąć kłopotów z wierzycielami wujka. Czy to prawda, że mogę być powołany do dziedziczenia po wujku, nawet jeżeli mieszkam w Stanach Zjednoczonych i od lat nie utrzymywałem z nim kontaktu? Jak mogę zrzec się dziedziczenia po nim i czy muszę w tym celu jechać do Polski?

Łukasz z Palm Harbor, FL

Drogi Panie Łukaszu,

Według prawa polskiego, spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), lub przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciu miesięcy od daty uzyskania wiedzy o tytule powołania jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć przed sądem bądź przed notariuszem. Osoby mieszkające za granicą mogą być powołane do dziedziczenia z racji testamentu lub pokrewieństwa i nie ma znaczenia, czy utrzymywały ze zmarłym kontakty za jego życia lub nawet wiedziały o jego istnieniu. Do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, nie jest konieczna fizyczna obecność w Polsce. Jeżeli nie ma Pan możliwości złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w Polsce, może Pan podpisać odpowiedni dokument w Stanach Zjednoczonych przed tutejszym notariuszem lub przed konsulem w polskiej ambasadzie lub konsulacie. Do oświadczenia złożonego przed notariuszem amerykańskim należy dołączyć międzynarodową klauzulę apostille, aby można było ten dokument przedstawić w Polsce. Dokument opatrzony klauzulą apostille składa się następnie w sądzie, w którym toczy się postępowanie spadkowe lub jeżeli nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie spadkowe, w sądzie właściwym do rozpatrzenia sprawy spadkowej po zmarłym według ostatniego miejsca jego zamieszkania. W oświadczeniu o odrzuceniu spadku należy podać sygnaturę akt postępowania spadkowego (jeżeli jest znana) oraz należy dołączyć kopię aktu zgonu zmarłego, jeżeli jest Pan w jego posiadaniu. Może Pan również udzielić pełnomocnictwa osobie będącej w Polsce do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w Pana imieniu w sądzie lub u notariusza. Pełnomocnictwo może również zawierać upoważnienie do innych czynności prawnych i faktycznych i może być przygotowane od razu w języku polskim. Podobnie jak oświadczenie o odrzuceniu spadku, pełnomocnictwo powinno być podpisane przed konsulem lub notariuszem. W tym drugim przypadku należy je dodatkowo opatrzyć klauzulą apostille. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie, zapraszam również do wysłuchania moich podcastów dostępnych na stronie www.PiaseckaLaw.com.

Czy notariusz może mi sam wystawić klauzulę apostille? Moja znajoma była u pewnej Pani notariusz na Florydzie, która wystawiła jej certyfikat apostille na poczekaniu od ręki dopinając do notaryzowanego przez siebie dokumentu jeden z certyfikatów, które miała wcześniej przygotowane na biurku.

Notariusz nie może sam wystawić klauzuli apostille ani też dopiąć jej do notaryzowanego przez siebie dokumentu. Klauzulę apostille na Florydzie wydaje bowiem Departament Stanu. Apostille to międzynarodowa klauzula używana powszechnie w krajach będących stronami Konwencji Haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Celem tej klauzuli jest uwiarygodnienie podpisów urzędowych lub notarialnych i potwierdzenie autentyczności dokumentów urzędowych. Ta klauzula wygląda różnie w poszczególnych krajach i stanach. Stan Florydy wydaje ją na osobnej stronie w formie certyfikatu, na specjalnym papierze zabezpieczonym przed kopiowaniem. Dokument opatrzony certyfikatem apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa bez konieczności dodatkowej legalizacji. Każdy certyfikat apostille ma datę wydania oraz unikatowy numer seryjny wydrukowany na odwrocie dokumentu na czerwono i dopięty jest przez Departament Stanu na trwałe do dokumentu. Odpięcie klauzuli apostille od dokumentu lub jej kopiowanie jest nielegalne i powoduje unieważnienie dokumentu. Certyfikat apostille do dokumentów notarialnych sporządzonych na Florydzie (w tym do potwierdzonych notarialnie kopii dokumentów) może wydać wyłącznie Stan Florydy. Notariusz może jedynie pomóc w załatwieniu tego dokumentu, nie może natomiast go wygenerować. Uzyskanie certyfikatu drogą listowną trwa obecnie minimum miesiąc, a przed pandemią można było go uzyskać w ciągu 10 dni. Nie ma możliwości uzyskania tego dokumentu w trybie przyspieszonym, jeżeli występuje się o niego drogą listowną. O certyfikat apostille można wystąpić samemu lub skorzystać z pomocy pośrednika. Jedyna możliwość szybszego załatwienia sprawy to zgłoszenie się po ten certyfikat osobiście w Tallahassee. Wówczas można uzyskać ten dokument „od ręki” w tym samym dniu. Certyfikat apostille wystawiany jest zawsze po notaryzowaniu dokumentu, nigdy przed. Pani notariusz, która miała na biurku gotowe luźne certyfikaty apostille wydrukowane przed notaryzowaniem przez nią dokumentów działała zatem nielegalnie i popełniła fałszerstwo. Certyfikaty te były prawdopodobnie sfałszowane lub odpięte od innych dokumentów, które powstały wcześniej. Można to sprawdzić porównując datę wystawienia certyfikatu apostille z datą notaryzowania dokumentu – nie może to być data wcześniejsza niż data na klauzuli notarialnej. Przestrzegam zatem przed korzystaniem z oferty notariuszy oszustów, którzy mają gotowe certyfikaty apostille i dopinają je do dokumentu na poczekaniu. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie, zapraszam do wysłuchania moich podcastów w języku polskim dostępnych na mojej stronie internetowej www.PiaseckaLaw.com.